';
side-area-logo

Statut Spółki Akcyjnej

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA

I.    Postanowienia ogólne

§ 1
1. Założycielem Spółki jest Alicja Wiaderek.
2. Założyciel spółki przyjmuje niniejszy Statut.

§ 2
1. Firma Spółki brzmi WEALTH BAY Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy
WEALTH BAY S.A.
2. Siedzibą Spółki jest Łódź.
3. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
4. Spółka może tworzyć oddziały i zakłady w kraju i za granicą.

§ 3
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
a) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(PKD 47.78.Z)
b) Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z)
c) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
d) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z)
e) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD
47.99.Z)
f) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1)
g) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
h) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z)
i) Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (PKD 47.6)
j) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(PKD 47.7)
k) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)
l) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
emerytalnych (PKD 66.19)
m) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2)
n) Reklama (PKD 73.1)
o) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 82.99)
p) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09)
q) Działalność holdingów finansowych ( PKD 64.20.Z)
r) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność
powiązana (PKD 62.0)
s) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
działalność portali internetowych (PKD 63.1)
t) Zarządzanie rynkami finansowymi (PKD 66.11.Z)
u) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy
emerytalnych (PKD 66.19.Z)
v) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z)
w) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)
2. W przypadku gdy do prowadzenia danej działalności gospodarczej wymagane będzie uzyskanie
zezwolenia, koncesji lub jakiejkolwiek innej decyzji administracyjnej Spółka podejmie taką
działalność dopiero po uzyskaniu stosownej decyzji.

§ 4
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II.     Kapitał i akcje

§ 5
1. Kapitał zakładowy wynosi 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych 00/100).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,B,C,D,E,F o
wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych ) każda

§6
Wszystkie akcje zostały pokryte w całości przed rejestracją Spółki.

§ 7
1.    Akcje mogą być umarzane.
2.    Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).
3.    Zasady umorzenia akcji Spółki określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 8
1.    Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
2.    Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej i zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 9
Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.

III.    Organy Spółki

§ 10
1.    Organami Spółki są:
a)    Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
b)    Rada Nadzorcza
c)    Zarząd
2.    Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami kodeksu spółek handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

§ 11
1.    Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2.    Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki lub z Łodzi, Warszawie, Katowicach, Poznaniu.

§ 12
1.    Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych bądź w innych postanowieniach niniejszego Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy:
a)    Przyjęcie rocznych i wieloletnich planów Spółki,
b)    Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
2.    Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a decyzja w tej sprawie stanowi kompetencję Zarządu, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

§ 13
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów. Do czasu uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza

§ 14
1.    Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób powołanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wspólną 3 (trzy)-letnią kadencję.
2.    W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum.

§ 15
1.    Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
2.    Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
3.    Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4.    Rada Nadzorcza uchwala regulamin Rady nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. Do czasu uchwalenia regulaminu i zatwierdzenia go przez Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu i Kodeksu spółek handlowych.

§16
1.    Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszym Statutem do kompetencji Rady nadzorczej należą:
a)    Uchwalenie wieloletnich programów rozwoju Spółki
b)    Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki
c)    Zatwierdzenie Regulaminy Zarządu, uchwalonego przez Zarząd
d)    Zgoda na zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, to jest umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych
e)    Ustanowienie wynagrodzenia dla Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Zarządu
2.    Zarząd zobowiązany jest zasięgać opinii Rady nadzorczej w sprawach:
a)    Rocznych planów finansowych Spółki
b)    Struktury organizacyjnej Spółki

§ 17
1.    Zarząd składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną 3 (trzy)-letnią kadencję.
2.    Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1 określa Rada Nadzorcza.
3.    Rada nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków zarządu.
4.    Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
5.    Decyzję o ustanowieniu wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz o wysokości tergo wynagrodzenia podejmuje Rada Nadzorcza.
6.    Szczegółowy tryb pracy zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Rade Nadzorczą. Do czasu uchwalenia regulaminu przez Zarząd i zatwierdzenia go przez Radę nadzorczą Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu i Kodeksu spółek handlowych.

§ 18
Zarząd może wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy.

§ 19
1.    Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd może nabywać, zbywać nieruchomości (lub udziały w nieruchomości) oraz prawo użytkowania wieczystego bez zgody Walnego Zgromadzenia, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
2.    Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 20
(uchylony)

IV.    Postanowienie końcowe

§ 21
Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorem są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowi odmiennie.

§ 22
Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 23
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Zmianie uległa treść § 5 Statutu Spółki, w ten sposób, że zamiast dotychczasowego otrzymuje on nowe następujące brzmienie:
1. Kapitał zakładowy wynosi 15.000.000,00 zł ( piętnaście milionów złotych 00/100).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii A,B,C,D,E,F o
wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych ) każda